AVG overeenkomst rompslomp

Verwerkersovereenkomst

Deze Verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van

persoonsgegevens die Rompslomp.nl B.V., ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel onder nummer 63269430, (hierna: Verwerker) uitvoert ten behoeve van

een wederpartij aan wie zij diensten levert (hierna: Verwerkingsverantwoordelijke).

Rompslomp.nl B.V. (Verwerker) en ondergetekende wederpartij

(Verwerkingsverantwoordelijke) zijn als volgt overeengekomen:

Artikel 1. Doeleinden van verwerking

1.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst

in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken.

Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het in de 'cloud' opslaan van

gegevens van Verwerkingsverantwoordelijke, en bijbehorende online diensten, beheer

van de boekhouding en financiële administratie van Verwerkingsverantwoordelijke,

plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere

instemming worden bepaald.

1.2. De persoonsgegevens die door Verwerker in het kader van de werkzaamheden

als bedoeld in het vorige lid worden verwerkt en de categorieën van de betrokkenen

van wie deze afkomstig zijn, zijn opgenomen als bijlage. Verwerker zal de

persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door

Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal

Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet

reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd. Verwerker mag echter de

persoonsgegevens gebruiken voor kwaliteitsdoeleinden, zoals het enquêteren van de

betrokkenen of het doen van wetenschappelijk of statistisch onderzoek naar de

kwaliteit van haar dienstverlening.

1.3. De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken

persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en/of de

betreffende betrokkenen.

Artikel 2. Verplichtingen Verwerker

2.1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg

dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder

geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van

persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2.2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe,

informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen

onder deze Verwerkersovereenkomst.

2.3. De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst

voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het

gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de

ruimste zin van het woord.

2.4. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis stellen

indien naar zijn mening een instructie van de Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is

met de in lid 1 bedoelde wetgeving.

2.5. Verwerker zal, voor zover dat binnen haar macht ligt, bijstand verlenen aan

Verwerkingsverantwoordelijke ten behoeve van het uitvoeren van

gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (PIA's).

2.6. De Verwerker zal conform artikel 30 AVG een register van alle categorieën van

verwerkingsactiviteiten voeren, die zij ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke

verricht onder deze Verwerkersovereenkomst. Op verzoek zal de Verwerker de

Verwerkingsverantwoordelijke hier inzage in verschaffen.

Artikel 3. Doorgifte van persoonsgegevens

3.1. Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese

Unie. Daarnaast mag Verwerker de persoonsgegevens ook doorgeven naar een land

buiten de Europese Unie, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt

en ze voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze

Verwerkersovereenkomst en de Wet bescherming persoonsgegevens.

3.2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke melden om welk land of welke landen

het gaat. Verwerker staat er voor in dat, gelet op de omstandigheden die op de

doorgifte van de persoonsgegevens of op een categorie gegevensdoorgiften van

invloed zijn, er bij landen buiten de Europese Unie sprake is van een passend

beschermingsniveau.

3.3. In het bijzonder zal Verwerker bij het bepalen van een passend

beschermingsniveau rekening houden met de duur van de voorgenomen verwerking,

het land van herkomst en het land van eindbestemming, de algemene en sectoriële

rechtsregels die in het betreffende land gelden, alsmede de regels van het

beroepsleven en de veiligheidsmaatregelen die in die landen worden nageleefd.

Artikel 4. Verdeling van verantwoordelijkheid

4.1. Verwerker stelt ten behoeve van de verwerkingen ICT-middelen ter beschikking

die door Verwerkingsverantwoordelijke te gebruiken zijn voor de hierboven genoemde

doelen. Verwerker verricht zelf alleen op basis van aparte afspraken verwerkingen.

4.2. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens

onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van

Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid

van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van

persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, de

verzameling van de persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke,

verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan

Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is

Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.

4.3. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de

opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze

verwerkersovereenkomst niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht

van derden.

Artikel 5. Inschakelen van derden of onderaannemers

5.1. Verwerker mag in het kader van deze verwerkersovereenkomst gebruik maken

van derden onder voorwaarde dat deze vooraf worden gemeld aan

Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke mag bezwaar maken

indien het gebruik van een specifieke gemelde derde onaanvaardbaar voor haar is.

5.2. Verwerker zorgt er in ieder geval voor dat deze derden schriftelijk ten minste

dezelfde plichten op zich nemen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en

Verwerker zijn overeengekomen.

5.3. Verwerker staat in voor een correcte naleving van de plichten uit deze

Verwerkersovereenkomst door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf

aansprakelijk voor alle schade alsof zij zelf de fout(en) heeft begaan.

Artikel 6. Beveiliging

6.1. Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische

maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van

persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking

(zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de

persoonsgegevens).

6.2. Verwerker heeft in ieder geval de maatregelen genomen zoals genoemd in het

Beveiligingsprotocol dat op verzoek bij Verwerker opvraagbaar is. Verwerker mag het

Beveiligingsprotocol op ieder moment eenzijdig aanpassen.

6.3. Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden

doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de

Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Verwerker zich inspannen de beveiliging te

laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid

van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten,

niet onredelijk is.

6.4. Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter

beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste

beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is

verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 7. Meldplicht

7.1. Verwerkingsverantwoordelijke is ten alle tijde verantwoordelijk voor het melden

van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de

beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel

nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de

toezichthouder en/of betrokkenen. Om Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen

aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke

binnen een redelijke termijn op de hoogte van het beveiligingslek en/of het datalek.

7.2. Een melding moet alleen bij gebeurtenissen met grote impact worden gedaan, en

alleen als de gebeurtenis zich daadwerkelijk voorgedaan heeft.

7.3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is

geweest. Daarnaast behelst de meldplicht:

de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder

vermelding van de categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens in kwestie en,

bij benadering, het aantal betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie;

de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of

een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen;

de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;

de maatregelen die de Verwerker heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk in

verband met persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de

maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.

7.4. De Verwerker zal conform artikel 33.5 AVG alle datalekken documenteren, met

inbegrip van de feiten omtrent de inbreuk in verband met persoonsgegevens, de

gevolgen daarvan en de genomen corrigerende maatregelen. Op verzoek zal de

Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke hier inzage in verschaffen.

Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

8.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar

wettelijke rechten (artikel 15-22 AVG) richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek

doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke, en zal Verwerkingsverantwoordelijke

het verzoek verder afhandelen. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte

stellen.

Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

9.1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke

ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een

geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een

ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze

in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.

9.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover

Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de

informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan

derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de

uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting

bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 10. Audit

10.1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om audits uit te laten voeren door

een onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van

naleving van de beveiligingseisen, en alles dat daar direct verband mee houdt.

10.2. Deze audit mag plaatsvinden bij een concreet vermoeden van misbruik van

persoonsgegevens.

10.3. Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs

relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en

medewerkers zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen.

10.4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Verwerker

worden beoordeeld en kunnen, naar eigen goeddunken van Verwerker en op de wijze

zoals Verwerker zelf bepaalt, worden doorgevoerd door Verwerker.

10.5. De kosten van de audit worden door Verwerkingsverantwoordelijke gedragen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en boetebepalingen

11.1. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat ten aanzien van aansprakelijkheid de

bepaling uit de Hoofdovereenkomst geldt.

11.2. In het geval van schending van de Verwerkersovereenkomst zal Verwerker een

direct opeisbare boete van € 250,00 per overtreding verbeuren aan

Verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 12. Duur en beëindiging

12.1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand door ondertekening van Partijen

en op de datum van de laatste ondertekening.

12.2. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de

Hoofdovereenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur

van de samenwerking.

12.3 Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is

beëindigd, zal Verwerker – naar keuze van Verwerkingsverantwoordelijke – alle

persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn in originele of kopievorm retourneren aan

Verwerkingsverantwoordelijke, en/of deze originele persoonsgegevens en eventuele

kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen.

12.4 Verwerker is gerechtigd deze overeenkomst van tijd tot tijd te herzien. Zij zal

minimaal drie maanden van tevoren mededeling doen van de wijzigingen aan

Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke mag opzeggen tegen het

einde van deze drie maanden indien zij niet akkoord kan gaan met de wijzigingen.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

13.1. De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door

Nederlands recht.

13.2. Alle geschillen, welke tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de

Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor

het arrondissement waarin Verwerker gevestigd is.

Bijlage: Specificatie persoonsgegevens en betrokkenen

Persoonsgegevens Verwerker zal in het kader van artikel 1.1 van de

Verwerkersovereenkomst, de volgende (bijzondere) persoonsgegevens verwerken in

opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke:

Van de categorieën betrokkenen:

Gebruikers

Website bezoekers

Klanten van gebruikers

Voor alle categorieën:

IP-adres

Apparaatinformatie

Bezoekgedrag

Voor Gebruikers & Klanten van gebruikers ook nog:

Telefoonnummer

Financiële gegevens

NAW-gegevens

E-mailadres

Bedrijfsnaam

KVK nummer

BTW nummer

IBAN nummer

En andere gegevens die Gegevensverantwoordelijke kan invoeren in Rompslomp.

Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat de in deze Bijlage omschreven

persoonsgegevens en categorieën betrokkenen volledig en correct zijn, en vrijwaart

Verwerker voor enige gebreken en aanspraken die resulteren uit een incorrecte

weergave door Verwerkingsverantwoordelijke.

Voor akkoord:

J.P.M. van der Meer, namens

Rompslomp.nl B.V.

Pascal Jobse, namens

Westland Party Service.

Online akkoord gegaan op: 16/05/2018 om 21:01 met het IP-adres: 86.92.171.162.