Disclaimer voor info@westlandpartyservice.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van info@westlandpartyservice.nl, zoals deze beschikbaar is

gesteld door Westland Party Service. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij

de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,

verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website

alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Westland Party Service is het niet toegestaan

tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel

eigendom berust bij Westland Party Service.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke

weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn

als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel

overeenkomst met Westland Party Service te mogen claimen of te veronderstellen.

Westland Party Service streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze

inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan

kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van

garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te

wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Westland

Party Service aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat

waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

De garantie op onze produkten zijn gegarandeerd mits bewaard op de daarvoor geldende omgeving en temperatuur

voor maximaal 48 uur na aankomst op afgesproken datum, adres of lokatie.


Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van

info@westlandpartyservice.nl op deze pagina.